Zásady GDPR / cookies

INFORMAČNÍ POVINNOST O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cartel Foods Piotr Terlikowski, který je správcem webových stránek www.hollypowder.cz. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se zásad ochrany osobních údajů mě prosím kontaktujte prostřednictvím uvedené e-mailové adresy: prodej@cartelfoods.cz

Správce si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů a pokaždé, když se tato změna zobrazí na webu. Důvodem změn mohou být okolnosti, které správce nemůže ovlivnit, jako jsou změny platných právních předpisů nebo vývoj webových stránek a používání nových nástrojů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, běžně známým jako GDPR.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

Cartel Foods Piotra Terlikowskiho lze kontaktovat telefonicky na čísle + 420 608 408 688, e-mailem: (mail: prodej@cartelfoods.cz) nebo písemně na adresu ul. Opolska 88, Walidrogi, 46-050 Tarnów Opolski.

 

 1. Typ údajů shromážděných webem Holly Powder

Mohou být shromažďovány, uchovávány a používány následující typy osobních údajů:

 1. informace o počítači, včetně IP adresy, geografické polohy, operačního systému,
 2. informace o vašich návštěvách webu a používání webu, délce návštěvy, počtu zobrazení stránek,
 3. jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním kontaktních formulářů na webu hollypowder.pl, tj.: název společnosti, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení, kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, dodací adresa, e-mail , číslo bankovního účtu (s tím, kde se platí za námi poskytované služby.

Shromažďujeme a uchováváme pouze údaje, které s námi sdílíte. Neshromažďujeme údaje lidí, kteří s tím nedali souhlas, ani údaje osoby, které nám poskytl někdo jiný.

 

 1. Jaký je účel a právní základ našeho zpracování vašich osobních údajů?

Správce používá osobní údaje pro následující účely:

 1. uzavření a plnění závazné smlouvy – po dobu trvání smlouvy a vypořádání po jejím dokončení (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zkráceně „plnění smlouvy“);
 2. plnění právních povinností správce (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c), např.:
 • vystavování a uchovávání faktur a účetních dokladů,
 • odpovídat na dopisy a dotazy ve lhůtě a ve formě stanovené zákonem,
 1. nezbytné pro realizaci oprávněných cílů Správce (monitorování zařízení k zajištění bezpečnosti, marketing námi nabízených produktů nebo služeb, vymáhání reklamací), v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR,
 2. zasílání marketingových sdělení, obchodních informací o Správci, včetně setrvávání v pravidelném kontaktu (t.j. vánoční přání, nabídky produktů, telefonní hovory, nabídky spolupráce, informace o službách, produktech, akcích apod.) – právní základ pro zpracování osobními údaji je v tomto případě čl. 6 oddíl 1 písm. a a f GDPR, tedy souhlas subjektu údajů (za předpokladu, že subjekt údajů takový souhlas vyjádří) nebo oprávněný zájem Správce.
 3. Kontaktní formulář – Vyplnění formuláře vyžaduje, aby Uživatel poskytl konkrétní osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, neposkytnutí údajů označených jako nezbytné však znemožňuje např. vyřízení případu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře. Je-li zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy, je nezbytné poskytnout potřebný a konkrétní rozsah údajů. Souhlas se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků je dobrovolný.
 4. Newsletter – Vaše údaje budou zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu, a to i ve formě newsletteru, s nejnovějšími informacemi o dílech a kampaních, nabídkách a novinkách k propagaci konkrétní postoje, chování a naše image – na základě vašeho dobrovolného souhlasu s prováděním takových činností (základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě, že zpracování Vašich osobních údajů mělo probíhat za jiným než výše uvedeným účelem, proběhne vždy po obdržení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto souhlas (základ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). a) GDPR).

 

 1. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje jsou přenášeny:

 1. subjekty zpracovávající údaje jménem Správce, podílející se na výkonu činností Správce:
 • podpora ICT systémů Správce nebo poskytování ICT nástrojů Správce, jakož i dodavatelů systémů pro automatizaci služby newsletteru,
 • subdodavatelé podporující Správce,
 • subjekty poskytující Správci poradenské, konzultační, auditorské, právní, daňové a účetní služby jednající jménem Správce;
 1. další správci údajů zpracovávající údaje vlastním jménem:
 • subjekty provádějící poštovní nebo kurýrní činnost;
 • subjekty provádějící platební činnost (banky, platební instituce);
 • subjekty spolupracující se Správcem při vyřizování účetních, daňových a právních záležitostí – v rozsahu, v jakém se stávají správci údajů;

Osobní údaje můžeme získat přímo my (při návštěvě pobočky, prostřednictvím formulářů umístěných na webových stránkách, telefonicky nebo písemně). Mohou být také získány od jiných subjektů, pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

 

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů:

 1. po dobu plnění povinností, např. vystavení faktury (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; zkráceně „právní povinnost“);
 2. po dobu, po kterou předpisy vyžadují uchování údajů, např. daňových údajů (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo
 3. po dobu, po kterou může Správce nést právní následky nesplnění povinnosti, např. obdržet finanční postih od státních úřadů nebo dalších dodavatelů Správce (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zkráceně „oprávněný zájem“ ;
 4. po dobu trvání smlouvy (právní základ: plnění smlouvy), a dále po dobu, po jejímž uplynutí nároky ze smlouvy zanikají, a v případě, že Správce uplatňuje nároky nebo uvědomí příslušné orgány – pro trvání takového řízení (právní základ: právně odůvodněný zájem Správce v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 5. zjišťování, hájení a vymáhání nároků, což zahrnuje mj. prodej pohledávky Správce ze smlouvy jinému subjektu – po dobu, po jejímž uplynutí zanikají nároky ze smlouvy (právní základ: oprávněný zájem Správce v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 6. přímý marketing – po dobu trvání smlouvy (právní základ: oprávněný zájem Správce, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 7. vytváření výkazů, analýz a statistik pro vnitřní potřebu Správce; jedná se zejména o reporting, marketingový průzkum, plánování rozvoje služeb – po dobu trvání smlouvy, nejdéle pak po dobu, po jejímž uplynutí zanikají nároky ze smlouvy (právní základ: oprávněný zájem Správce, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) f GDPR);
 8. ověření platební věrohodnosti – po dobu nezbytnou k provedení takového posouzení při uzavírání, rozšiřování nebo prodlužování rozsahu této nebo následné smlouvy a zvážení souvisejících nároků (právní základ: plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) ) GDPR); to platí i pro údaje získané Správcem z jiných zdrojů;

 

 

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje?

ADO zajišťuje, že uplatňuje vhodné technické a organizační podmínky pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů před jejich zveřejněním. Za tímto účelem byly zavedeny vhodné postupy a dokumentace, jakož i bezpečnostní opatření pro systémy IT.

 

 1. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů námi?

Správci můžete podat žádost (ohledně osobních údajů) o:

 1. oprava (oprava) údajů;
 2. výmaz údajů zpracovávaných neoprávněně nebo umístěných na webových stránkách Správce
 3. omezení zpracování (pozastavení provozu s údaji nebo nevymazání údajů – dle podané žádosti);
 4. přístup k údajům (pro informaci o údajích zpracovávaných Správcem a pro kopii údajů);
 5. předání údajů jinému správci údajů nebo vám (v rozsahu uvedeném v čl. 20 GDPR).

Tato práva můžete uplatnit zasláním žádosti poštou nebo elektronicky na adresu Správce. Abyste si byli jisti, že jste oprávněni podat žádost, může vás Správce požádat o poskytnutí dodatečných informací k ověření žadatele. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých je lze uplatnit, vyplývají z ustanovení zákona. Právo, které můžete uplatnit, bude záviset například na právním základu použití údajů Správcem a účelu jejich zpracování.

Právo vznést námitku

Bez ohledu na výše uvedená práva můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu. Po přijetí žádosti v tomto případě je Správce povinen přestat zpracovávat údaje pro tento účel. Ve zvláštních situacích můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem (včetně profilování), pokud je základem pro použití údajů oprávněný zájem nebo veřejný zájem Správce. V takové situaci, po zvážení Vaší žádosti, nebude Správce moci zpracovávat osobní údaje, kterých se námitka na tomto základě týká, pokud Správce neprokáže, že existují:

 • důležité oprávněné důvody pro zpracování údajů, které jsou podle zákona považovány za nadřazené vašim zájmům, právům a svobodám popř
 • důvody pro stanovení, vymáhání nebo obhajobu nároků.

Dohoda

Pokud použití Vašich osobních údajů Správcem není nezbytné pro plnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo nepředstavuje oprávněný zájem Správce, může Správce požádat o souhlas s některými způsoby použití Vašich údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (to nebude mít vliv na zákonnost použití vašich údajů před odvoláním souhlasu).

Stížnost

Máte právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení zákona.

 

 1. Musíte poskytnout své osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, neposkytnutí osobních údajů nebo jejich odstranění však znemožní poskytování služeb obsažených v bodě 4. nebo souvisejících služeb.

 

 1. Další informace

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem (včetně formou profilování), avšak v tomto případě to nebude mít žádné právní účinky ani významně neovlivní Vaši situaci v obdobném rozsahu.

Profilování osobních údajů Správcem spočívá ve zpracování Vašich údajů (i automatizovaným způsobem) za účelem vyhodnocení některých informací o Vás, včetně analýz, statistik či prognóz zájmů a osobních preferencí, dále v souvislosti s našimi marketingovými aktivitami, zasíláním reklam a nabízí komerční.

 

 1. Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory umístěné na pevném disku vašeho počítače k ​​identifikaci vašeho počítače pro naše servery. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby přijímal soubory cookie, použijeme soubory cookie k rozpoznání vašeho počítače, když navštívíte web, abychom vám mohli poskytnout personalizovanější a efektivnější zážitek a zlepšit kvalitu webu. Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby blokoval soubory cookie.

 

 1. Google Analytics

Sledování vaší aktivity na webu – vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (i formou profilování), nebude to však pro vás mít žádné právní účinky. Profilování osobních údajů spočívá ve zpracování údajů (také automatizovaným způsobem) za účelem prognózování osobních preferencí a zájmů.

Subjekt využívá službu Google Analytics nabízenou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) za účelem analýzy chování uživatelů na našich webových stránkách. Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají na počítač uživatele a umožňují analýzu jeho používání webové stránky. Informace získané pomocí cookie o tom, jak uživatel používá webovou stránku, se obvykle přenášejí na servery Google a tam se ukládají.

Uživatelé mohou zakázat všechny soubory cookie nebo smazat vybrané pomocí příslušných nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě uživatel nebude moci plně využívat všechny funkce webu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče. – k dispozici na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics také shromažďuje IP adresy, aby bylo zajištěno bezpečné používání služby a aby bylo možné rozpoznat, ze kterých zemí, regionů a měst uživatelé pocházejí (geolokace podle IP).

Data jsou uložena v zakódovaném formátu s optimalizovaným výkonem, nikoli v tradičním souborovém systému nebo databázi. Jsou distribuovány na více fyzických a logických svazcích, což poskytuje redundanci a pohodlný přístup, a tím ochranu před vnějším rušením. Data všech uživatelů Google (spotřebitelů, společností a dokonce i vlastních dat Google) jsou distribuována ve sdílené infrastruktuře skládající se z mnoha homogenních počítačů a umístěná v datových centrech Google. Google Analytics navíc zajišťuje bezpečný přenos svých knihoven JavaScriptu a dat měření. Ve výchozím nastavení používá Google Analytics protokol HTTP Strict Transport Security (HSTS), který dává pokyn prohlížečům, které podporují HTTP SSL Secured (HTTPS), používat tento šifrovací protokol pro veškerou komunikaci mezi uživateli, weby a servery Google Analytics. Naše webové stránky používají funkci anonymizeIP v Google Analytics. To znamená, že IP adresy jsou po zkrácení dále zpracovávány za účelem vyloučení jakékoli osobní reference. Pokud se osobní údaje shromážděné o vás týkají konkrétní osoby, je takový odkaz okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou okamžitě vymazány. K analýze používání webu a jeho pravidelnému vylepšování používáme Google Analytics. Díky získaným statistikám můžeme naši nabídku vylepšit a učinit ji pro uživatele zajímavější. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Mějte na paměti, že Google tyto zásady čas od času mění, takže se pokaždé ujistěte, že jde o aktuální verzi.

 

 1. Google Ads

K provádění reklamních kampaní, včetně remarketingu, používáme reklamní program Google Ads provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Činnosti v této oblasti provádíme na základě našeho oprávněného zájmu marketing našich vlastních produktů nebo služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Když navštívíte naše webové stránky, ve vašem zařízení je automaticky ponechán soubor cookie pro remarketing Google, který vám pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazovat zájmově orientované reklamy. Další zpracování informací probíhá pouze v případě, že jste souhlasili s tím, aby Google propojil vaši historii prohlížení a používání aplikace s vaším účtem a používal informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které se zobrazují na webových stránkách. V tomto případě, pokud jste přihlášeni při návštěvě mých webových stránek na Googlu, Google použije vaše data spolu s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem Google dočasně kombinuje shromážděné informace s údaji Google Analytics, aby vytvořil cílové skupiny. Zdůrazňujeme, že při používání Google Ads neshromažďujeme žádná data, která by umožnila vaši identifikaci. Případné sestavení údajů tak, aby nabyly povahy osobních údajů, může být prováděno ze strany společnosti Google, ale v tomto ohledu již za ně neneseme odpovědnost, protože společnost Google tyto činnosti provádí na základě uzavřené smlouvy s vámi jako uživatelem služeb Google. Pomocí Google Ads jsme schopni definovat pouze skupiny příjemců, kterým chceme, aby se naše reklamy dostaly. Na tomto základě Google rozhoduje, kdy a jak vám naši reklamu představí. Abychom mohli používat Google Ads, implementovali jsme do kódu našeho webu speciální konverzní pixel Google Ads. Pixel používá soubory cookie společnosti Google LLC pro službu Google Ads. Na úrovni našich webových stránek můžete pomocí mechanismu pro správu souborů cookie tyto soubory cookie zakázat. Nastavení reklam můžete spravovat přímo na webu Google: https://adssettings.google.com/. Pokud vás zajímají podrobnosti související se zpracováním údajů v rámci Google Ads, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

 

Poznejte naše značky: